Nederlands Gereformeerde Kerk Steenwijk

Broeders en zusters, jong en oud,

Christus zelf heeft via zijn apostelen aan de broeders en zusters van Zijn gemeenten opdracht gegeven om naar elkaar om te zien. Herderlijke aandacht voor elkaar noemen we ‘onderling pastoraat’. Het is goed om elkaar aandacht en waar nodig, praktische hulp en bemoediging te geven. Zo dragen we zorg voor de onderlinge band in Gods huisgezin.

Daarnaast is voor ieder gemeentelid een ouderling, diaken en contactpersoon aangewezen. Voor de jongeren in onze kerk is er in eerste instantie pastorale zorg via de kindernevendienst en de jeugdclub, maar heb je behoefte aan een gesprek met de jeugdouderling of jeugddiaken of met iemand uit het pastorale team, klop dan bij hen aan. Een appje is al genoeg om contact te maken!

We kennen dus naast het onderlinge pastoraat binnen de gemeente, het werk van daartoe aangewezen ambtsdragers die zich toeleggen op het verlenen van herderlijke zorg/pastoraat aan gemeenteleden.

Vanuit de Kerkenraad van onze gemeente wordt het pastoraat verzorgd door de predikant, 3 ouderlingen en 2 diakenen. Zij vormen samen het Pastoraal Team.

Ook zijn in de gemeente contactpersonen aangesteld die als het ware extra ogen en oren zijn voor de Kerkenraad. Zij  geven aandacht aan broeders en zusters doormiddel van bijv. een kaartje, mailtje of bezoekje en zijn van grote waarde voor de predikant, de ouderlingen en diakenen die niet elk jaar persoonlijk een bezoek kunnen brengen aan elk gemeentelid en die ook niet alle relevante informatie steeds zélf kunnen opdoen. Door de oplettendheid van contactpersonen, worden mooie, maar ook moeitenvolle zaken waar mensen mee te maken kunnen hebben, beter opgemerkt en waar nodig, in onderling overleg, doorgegeven aan predikant, ouderling of diaken. Dit bevordert de onderlinge verbondenheid binnen de gemeente, de betrokkenheid bij elkaars wel en wee. Zo kunnen broeders en zusters blij zijn met de blijden en deel hebben aan het verdriet van hen die bedroefd zijn, hen troosten en bemoedigen, dan wel praktische hulp bieden.

Op ieder adres, in de meeste gevallen per mail, of als dat niet mogelijk was, fysiek op het thuisadres, is een overzicht aangereikt, waarop de namen van alle volwassen gemeenteleden zijn vermeld. Thuiswonende kinderen worden op dit overzicht niet genoemd ‘Lijst met gemeenteleden en hun portretfoto’s’ . Deze keuze is gemaakt om de overzichtelijkheid beter te kunnen waarborgen. Op het u verstrekte overzicht ziet u bij elk echtpaar of alleenstaande broeder of zuster de naam vermeld van de contactpersoon, de diaken en de ouderling die dienend voor hen willen zijn.

Wat vragen wij van ú ?
In algemene zin hopen wij dat u zich thuis voelt in onze gemeente en dat u persoonlijke betrokkenheid toont aan anderen en dat anderen diezelfde betrokkenheid aan u bewijzen.

Als pastoraal team willen wij ook graag weten hoe het in geestelijk opzicht met u gaat. We hopen dat u zich vrij voelt om dit te delen met uw contactpersoon, of, wanneer u dat liever doet, met de predikant of met één van de ouderlingen pastoraat.

Zijn er bijzondere gebeurtenissen in uw persoonlijk leven en wilt u hierover praten of wilt u graag iets bespreken dat betrekking heeft op uw geloofsleven, dan maken we graag een afspraak!
Wilt u liever met een ándere contactpersoon of ouderling pastoraat spreken dan met degene die bij uw naam genoemd staat, dan is dat altijd mogelijk. Neem dan contact op met de contactpersoon of ambtsdrager pastoraat van uw keuze of met de predikant.

Niet alleen binnen de gemeente moet aandacht zijn voor elkaar. De diaken evangelisatie wijst ons als broeders en zusters van de gemeente op de missionaire taak die ons evenzeer aangaat, namelijk de opdracht om ook buiten de gemeente onze harten te openen voor de wereld om ons heen. Ons kerkgebouw staat aan de rand van het centrum van Steenwijk in een wooncentrum. Wij kunnen bijvoorbeeld ons gebouw beschikbaar stellen voor multifunctioneel gebruik. Doormiddel van diverse activiteiten hopen wij laagdrempelig te zijn voor omwonende mensen die in contact komen met onze kerk door gemeenteleden. Voorbeelden van diverse activiteiten zijn: projecten in samenwerking met Stichting Present, mensen actief uitnodigen voor een kerkdienst/viering, een buurtsoep organiseren etc. We willen vanuit de liefde van en voor Christus omzien naar de mensen om ons heen.

Het is onze hartelijke wens dat wij dienstbaar kunnen zijn op een werkelijk christelijke wijze. Dat betekent: u dienen op de wijze zoals Christus ons dat heeft voorgehouden en ons ook zelf heeft voorgeleefd. Tegelijkertijd blijft ons dienen menselijk, onvolkomen. Gemeentearbeid blijft mensenwerk, maar dan wel in afhankelijkheid van onze Vader in Christus, die ons geleerd heeft op te zien naar Hem, de Vader der lichten. In Hem leven en groeien wij en leren wij steeds beter in fijngevoeligheid onderscheiden waarop het aankomt.

Soli Deo Gloria!

Het pastoraal team,  de ambtsdragers Jeugd en Evangelisatie, december 2022