De leiding van onze gemeente bestaat uit het moderamen (het dagelijks bestuur) en de kerkenraad. Het moderamen en de kerkenraad wordt gevormd door een team van tien mensen inclusief onze predikant. De aandachtsgebieden geloofstoerusting, pastoraat, kerk en samenleving en financiën zijn onder de leden van de kerkenraad verdeeld. Op gebied van financiën, inclusief beheer gebouwen en veiligheid, wordt het moderamen ondersteund door een Commissie van Beheer. In het document ‘Handboek voor samen gemeente zijn’ is de organisatiestructuur, de bestuursvorm en de visie op het pastoraat uitgebreid beschreven. Dit document staat op een aparte pagina onder ‘wie zijn wij’.

De volgende mensen maken deel uit van het moderamen (mod) en de kerkenraad (kr):

Vacant predikant en lid mod en kr
Erik Ensing ouderling-bestuur, voorzitter mod en kr
Lieuwe Buursma diaken-bestuur, vice-voorzitter mod en kr
Vacant scriba mod en kr
Ad Waardenburg ouderling-pastoraat
Ineke Bruins-Vos ouderling-pastoraat
Jacco van der Weel ouderling-pastoraat
Jody de Zeeuw jeugdouderling
Bertine Paulus-van Egdom jeugddiaken
Ellen van Dam diaken-pastoraat
Leonard Voogt diaken-pastoraat
Vacant diaken-evangelisatie

Naast de kerkenraad zijn contactpersonen actief. Deze groep bestaat uit een wisselend aantal gemeenteleden. In het overzicht contactpersonen wordt de actuele lijst contactpersonen weergegeven.