Wij stellen Jezus Christus centraal. Hij is onze Heer. In Hem, die voor ons is gekruisigd en opgestaan, zien we de grote liefde van God de Vader, de almachtige Schepper. Zijn Geest geeft ons kracht en maakt ons levend.1

In ons gemeente zijn willen wij in gehoorzaamheid aan Hem en door Zijn genade:

  • ons richten naar Gods Woord: de Bijbel.
  • naar elkaar omzien en ernaar streven samen een hechte gemeenschap te vormen.
  • net zo open, uitnodigend en dienstbaar in de wereld staan als Hij.
  • elkaar bemoedigen en elkaar ruimte geven om te groeien, om steeds meer te gaan lijken op Hem.
  • de liefde, die Hij in ons wakker roept, ook praktisch handen en voeten geven, om de gemeente te bouwen en Zijn naam groot te maken.
  • nieuwere of oudere vormen2 niet als doel op zichzelf beschouwen, maar hen beoordelen naar hun dienstbaarheid aan Zijn liefde.

1: Deze visie sluit bewust aan bij het klassieke christelijke belijden, zoals verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis. In die zin weten wij ons verbonden met de kerk van alle plaatsen en tijden, met alle mensen die Christus willen liefhebben en dienen. Binnen die wereldwijde kerk mogen wij in Steenwijk en omgeving onze eigen plaats innemen en onze eigen opdracht zoeken en vervullen, in afhankelijkheid van Hem.

2: Met vormen bedoelen we onder andere muziekstijlen, liturgische vormen, organisatievormen en gebouwen.